Επικοινωνία

Home Άδειες εκπαιδευτικών
PDF Εκτύπωση E-mail

Άδειες Εκπαιδευτικών

Κανονική άδεια

Οι εκπ/κοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορούν να πάρουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) ημέρες κατ` έτος.

Άρθρο 48 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Στους εκπαιδευτικούς, που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, φορείς του ΥΠΕΠΘ (Κ.Υ. Γραφεία Εκπ/σης κ.λπ.), δεν είναι δυνατή η χορήγηση κανονικής άδειας του άρθρου 48, παρ. 1. του Ν. 2683/1999, εφόσον λήξει η απόσπαση τους και επανέλθουν στην εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν.

43237/Δ2/03-05-2006

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με ολική ή μερική διάθεση σε Δ/νση ή Γραφείο Εκπ/σης, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούνται να κάνουν χρήση δέκα (10) ημερών κανονικής άδειας. Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 48 του Υ.Κ. (προσαύξηση έως 4 ημέρες με Υπ. Απόφαση).

74275/Δ2/10-07-2007 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.79034/Δ2/18-06-2008 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ειδική άδεια

- Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα :

α. 5 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γάμου β. 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β` βαθμού. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε­ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορη­γείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του γ. Από μία έως τρεις ημέρες για άσκηση εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. δ. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή παροδική νοσηλεία ( καθορίζονται με Π.Δ.) δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο. ε. Υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 6 εργάσιμες το χρόνο επιπλέον της κανονικής. στ. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολο­γιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών την ημέρα, δικαιούται μηχανογραφική άδεια μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά και δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

Άρθρο 50 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Η άδεια γάμου αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

74275/Δ2/10-07-2007 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.79034/Δ2/18-06-2008 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.146303/Δ2/25-11-2009 Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας

Οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

Η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας, που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

2) Προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω άδεια χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, το οποίο πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο γονείς.

60171/Δ2/17-06-2005

Άδειες χωρίς αποδοχές

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα μήνα το χρόνο (αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας)

Μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας).

Άρθρο 51 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07) όπως τροποποιήθηκε με το N. 3986/2011 ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ. Α΄

- Όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 6 ετών η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.Παρ. 1, Άρθρο 53 του Ν. 2683/99

Άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

- Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.- Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.

Άρθρο 16, περ. Ε' του Ν. 1566/1985

Άδειες μητρότητας

Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ει­δικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφο­ρίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ια­τρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα. Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.

Άρθρο 52 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)74275/Δ2/10-07-2007Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.79034/Δ2/18-06-2008 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Η παραπάνω άδεια, όπως και η άδεια των 9 μηνών για την ανατροφή του παιδιού χορηγούνται μόνο στις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους και όχι στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Δ2/18537/14-07-1999 - ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερα από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων. Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται μειωμένο (2 ώρες την εβδομάδα) διδακτικό ωράριο, όχι όμως η εννεάμηνη άδεια.

116333/Δ2/22-10-2003

Η πρόσληψη ως προσωρινής αναπληρώτριας της υποψήφιας που τελεί σε άδεια λοχείας είναι υποχρεωτική.

Δ2/21575/10-10-1997

Αιμοδοτική άδεια

Αιμοδοτική άδεια δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση ως εξής:
1. Εκπαιδευτικός που δίνει αίμα για συγγενικό του πρόσωπο την ημέρα της αιμοδοσίας
2. Εκπαιδευτικός που προσέρχεται με δική του πρωτοβουλία, την ημέρα της αιμοδοσίας και μία (1) ακόμη ημέρα. 3. Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή συμμετέχει σε ομαδική αιμοληψία, την ημέρα της αιμοδοσίας και δύο (2) επιπλέον ημέρες.

Φ351/5/33/Δ1/12071/23-01-1998

Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων. Οι δύο ημέρες άδειας που χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία..

74275/Δ2/10-07-2007 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.79034/Δ2/18-06-2008 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Αναρρωτικές άδειες

Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδο­χές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Άρθρο 54 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας λόγω νόσου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Φ361/1/367/20920/Δ1/04-03-2004

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ` ανώτατο όριο.

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:

α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ` έτος,
β) με γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλ­λήλου. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.

Άρθρο 55 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην ερ­γασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του δι­ευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδει­ ας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προ­τείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσι­άζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επι­τροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.

Άρθρο 56 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Χορήγησης αδειών αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία. Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια στην οργανική τους θέση.

49178/Δ2/17-05-2006

Με το Π.Δ. 127 ΦΕΚ: 182 A΄ 29/07/2005 καθορίζονται νέες αμοιβές ιατρικών επισκέψεων

Π.Δ. 127 ΦΕΚ: 182 A΄ 29/07/2005

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας κ΄ Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, που θα χορηγηθούν για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, πρόταση για την ανάγκη παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας και πρόγραμμα σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στο ΚΕΕ. εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Στις περιπτώσεις διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις,

Παρ. 1, άρθρο 9 του Ν. 2986/2002

Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετρα­πλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. Σε καμιά περίπτωση η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 4 έτη και σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου τα 5 έτη.

- Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με αποδοχές και για μεν μετεκπαίδευση εσωτερικού αυξημένες κατά 20% και με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου έως και 40%, για δε μετεκπαίδευση εξωτερικού παρέχονται διπλάσιες αποδοχές (αφαιρούνται υποτροφίες ή άλλου είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις).

- Ο υπάλληλος που έκανε χρήση τέτοιας άδειας υποχρεούται να υπηρετήσει στο δημόσιο για τριπλάσιο χρόνο, διαφορετικά επιστρέφει τις αποδοχές.

Άρθρο 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

Σχετικά με τον τρόπο, τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση και παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης το ΥΠΕΠΘ έχει εκδώσει την υπ` αρίθμ. 54258/Δ1/13-05-2009 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ο υπάλληλος που τελεί σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά ανά εξάμηνο φοίτησης του, με την οποία θα ενημερώνει την υπηρεσία του για την πορεία των σπουδών του. Επίσης, ο υπάλληλος υποχρεώνεται να καταθέσει στην υπηρεσία του τον τίτλο που απέκτησε εντός τριμήνου από την ορκωμοσία του. Σε περίπτωση προσκόμισης του σχετικού τίτλου μετά την παρέλευση του κατά τα ανωτέρω τριμήνου, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει το 50% της προσαύξησης των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας. Εάν με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης του τίτλου ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας με τους νόμιμους τόκους. Εάν η διακοπή της φοίτησης ή μη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, όπως ιδίως λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής της προσαύξησης των αποδοχών.

Φ53/1379/ΟΙΚ.4727/19-02-2008 ΦΕΚ 315/27-02-2008 τ. Β΄

Θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία (όπως και κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος γονικής άδειας ανατρο­φής παιδιών, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παρά­πτωμα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος της απεργίας),

Άρθρο 4, Παρ. 6 του N. 3620/2007 ΦΕΚ 276 Τ. Α΄

- Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για υποτροφία ή να εισαχθούν στις σχολές δημόσιας διοίκησης ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. Επίσης για συμμετοχή σε συνέδρια, συνεδριάσεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Άρθρο 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

- Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς ( 2 ημέρες ανά ημέρα εξετάσεων ) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες κάθε έτος.

Άρθρο 60 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-07)

- Η ειδική άδεια εξετάσεων χορηγείται με αντιστοιχία 2 ημερών άδειας σε κάθε ημέρα εξετάσεων, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου. Για απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας δεν χορηγείται άδεια.

Άρθρο 16, παρ. 19 του Ν. 1586/1986

- Την ειδική άδεια εξετάσεων δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, για λήψη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.

Άρθρο 8 του Π.Δ. 130/1990 Δ1/4712/14-06-1994 εγκ. του ΥΠΕΠΘ

- Δεν προβλέπεται η χορήγηση ολιγοήμερων κανονικών αδειών σε εκπ/κούς για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις ενώσεων, συλλόγων καθώς και σε συνέδρια, σεμινάρια τα οποία δεν είναι προγραμματισμένα από το ΥΠΕΠΘ.

Στελέχη εκπαίδευσης που παίρνουν εκπαιδευτική άδεια δεν αφήνουν τη θέση τους πριν απαλλαγούν, με αίτησή τους, από τα καθήκοντά τους.

Παρ. 4, άρθρο 8 του Ν. 2817/2000

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης

Παρ. 10, άρθρο 9 του Ν. 3391/2005

Άρθρο 9 του Ν. 3391/2005

Συνδικαλιστικές άδειες

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

Άρθρο 17 του Ν. 1264/1982ΔΙΔΑΔ/Φ59/114/οικ.2149/28-01-2009 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών

Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας X δικαιούμενες ημέρες άδειας 5

= Μηνιαία μείωση ωραρίου ( σε ώρες)

Φ351/5/27/19630/Δ1/29-02-2008

Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος για ένα παιδί, μέχρι 8 για 2 και μέχρι 10 για περισσότερα χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 7 του Ν. 1483/1984

Όλες οι άδειες που χορηγούνται με το Ν. 1483/84 και το Π.Δ. 193/88 λογίζονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

Άρθρο 10 του Π.Δ. 193/1988

 

μετρητής επισκεψιμότητας

Εισηγήσεις Εκδηλώσεων

ΔΕΠΥ-Μαθησιακές Δυσκολίες

Καιρός
Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.